állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Főiskolai docens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Főiskolai docens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1088 Budapest, Vas utca 17.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelő (pl. gyakorlatvezetés, tantermi előadás, TDK nevelőmunka, továbbképzés) és tudományos munkában.
 • Ellátandó feladatok: Az Alapozó Egészségtudományi Intézet Morfológiai és Fiziológiai Tanszéken az Egészségtudományi Kar kétciklusú (BSc/MSc) képzésében teljes- és részidős tagozatán tanévenkénti és tanrendi beosztás alapján az Alkalmazott kémia, az Alkalmazott biológia, elméleti és gyakorlati oktatása, valamint választható tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatása a magyar és angol nyelvű képzésben, évközi és vizsga előtti konzultációk tartása. A hallgatók évközi számonkérése, vizsgáztatása félévkor és év végén kollokvium formájában. Részvétel az általa oktatott tantárgyak tantárgyi kurrikulumának és az oktatáshoz szükséges segédanyagok elkészítésében. TDK konzulensi feladatok ellátása. Aktív közreműködés a Tanszék közéleti munkájában, valamint a Kart érintő fejlesztési, szervezési és egyéb a Kari Tanács vagy Vezetői testület által meghatározott feladatok végrehajtásában. Szakterületéhez kapcsolódó tudományos kutatómunka végzése, az eredmények publikálása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, biológus, vegyész, orvos, biomérnök, biológia-kémi szakos tanár,
 • legalább 10 éves eredményes szakmai (ezen belül számottevő felsőoktatási) gyakorlat megléte,
 • tudományos teljesítményét a hazai és nemzetközi szakmai közéletben elismert publikációs tevékenység jellemzi,
 • példamutató, követendő magatartást tanúsít a hallgatók és valamennyi munkatársa számára.
 • legalább 10 éves szakmai gyakorlat (túlnyomó részt felsőoktatásban).
 • legalább egy idegen nyelven tárgyalóképes,
 • tudományos fokozat megléte, ami lehet: - doktori fokozat, - a tudomány (ok) kandidátusa, - a tudomány (ok) doktora, - külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,
 • angol nyelvből minimum középfokú komplex nyelvvizsga,
 • elismert szakmai- és tudományos tapasztalattal bír,
 • mesterfokozat és szakképzettség,
 • alkalmas a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • diploma, vagy (helyben) hitelesített másolata,
 • Az önéletrajzot és a kérdőívet elektronikus formában is csatolni kell a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
 • orvosok alap- és működési nyilvántartási igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,
 • A szabályszerűen összeállított pályázatokat összefűzve (pl: spirálozva), két külön példányban az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 1-es szoba, Tel: 06-1-459-1500/55281-es mellék, ügyintéző: Márczi János) kell benyújtani.
 • „Kérdőív a főiskolai docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” című nyomtatvány, (beszerezhető az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságán, vagy letölthető a http://semmelweis.hu/human honlapról),
 • az MTMT rendszeréből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot elektronikus formában kell megküldeni a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre. (A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni.)
 • szakvizsga bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben pályázati feltétel),
 • nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített másolata,
 • a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
 • tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • önéletrajz,
 • Az Egyetem Központi Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 10.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület Földszint 3.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. szeptember 30.
Címkék
 • főiskolai docens, biológus, vegyész, orvos, biomérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása