állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
Egyetemi adjunktus
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Egyetemi adjunktus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye
 • 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az egyetemi adjunktus kinevezésének általános feltételeire a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. (továbbiakban: Nftv ) és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló –többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.), valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak. A kinevezendő egyetemi adjunktus kiemelt feladatai: • magas színvonalú oktatói munka végzése különösen a Kémiai Számítások illetve Számítástechnika tantárgyak keretében, továbbá a Kémia (mérnök-menedzsereknek) című tárgy oktatásában; • kutatómunka területén feladata konjugált elemorganikus vegyületek szerkezetének és különösen optoelektronikai sajátságaiknak modellezése elméleti kémiai számításokkal.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a törvény végrehajtásáról rendelkező 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, vegyészmérnöki vagy vegyész MSc, vagy ezzel egyenértékű végzettség,
 • PhD, vagy ezzel egyenértékű fokozat a bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok, illetve a kémiai tudományok területén;
 • tárgyalóképes angol nyelvtudás;
 • 3 éves oktatási-kutatási tapasztalat;
 • legalább egy éves külföldi kutatási tapasztalat.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • felsőoktatási oktatói, kutatói és kutató-fejlesztői képességek,
 • a hallgatókkal való jó kommunikációs képesség,
 • szorgalom, kitartás,
 • jó problémafelismerő képesség,
Előnyt jelent
 • Az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akik az oktatói gyakorlatot a feladatokban megnevezett tárgyak tématerületén szerezték, kutatói tevékenységük során jártasságot szereztek a főcsoportbeli elemorganikus vegyületek kémiájában, illetve elméleti kémiai számításokban.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét.
 • A pályázó ismertesse pályázatában a terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.
 • A pályázathoz mellékelni kell:
 • a részletes szakmai önéletrajzot,
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát, illetve az arra utalást, hogy a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket az Egyetemhez már korábban benyújtott, fellelhetők és érvényesnek tekinthetők,
 • minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait - az egyetemi intranet útján - az Egyetem polgárai közül a tanszék munkatársai harmadik személyként megismerhetik,
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. július 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatalába , Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rkp 3. K ép I em / 22 .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló által megbízott Szakértő Bizottság bírálja és értékeli.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. augusztus 22.
Egyéb információ
 • Elektronikus úton kérjük Szabó Gabriella részére is megküldeni a pályázatot a gbszabo@mail.bme.hu e-mail címre. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • egyetemi adjunktus, vegyészmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása