állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
Egyetemi docens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Egyetemi docens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő
A munkavégzés helye
 • 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A kinevezendő egyetemi docens kiemelt feladatai: Részt vesz a Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék oktatási és kutatási tevékenységében, ellátja a közvetlen felettese által elrendelt feladatokat, elsősorban a kémiai technológia, műszaki kémia és a kapcsolódó tudományterületek oktatási és kutatási feladatait magyar és angol nyelven. Kiemelt oktatási feladatok: i) Kémiai technológia tantárgy (vegyészmérnök alapszak) előadása, a kurzus anyagának fejlesztése és korszerűsítése. ii) MSc és BSc hallgatók témavezetése (TDK, szakdolgozat BSc, diplomamunka MSc szinteken). iii) Az Oláh György Doktori Iskola Tanácsának jóváhagyást követően témakiiróként PhD hallgatók témavezetése magyar és angol (Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok) nyelven. Célzott kutatási feladatok: Részvétel a kémiai technológia tudományterület kutatásaiban: az elektrokémiai energiatárolás, energiaátalakítás (konverzió) és azok technológiájával kapcsolatos területeken. Gyakorlati alkalmazásokhoz felhasználható modern, új generációs elektrokémiai energiatáróló rendszerek kidolgozása és minősítése, valamint ezen tárolórendszerek gyártástechnológiájának optimalizálása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) törvény végrehajtásáról rendelkező 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, Vegyészmérnöki vagy vegyész MSc, vagy ezzel egyenértékű végzettség,
 • Minimum 5 éve megszerzett PhD fokozat
 • Minimum 10 éves oktatási tapasztalat (előadások és/vagy gyakorlati kurzusok, beszámítva a doktori képzés alatt folytatott oktatási tevékenységet)
 • Az MTA doktori fokozat (MTA Kémia – VII. – Osztály) megszerzéséhez szükséges, hatályos tudománymetriai mutatók (WoS közlemények száma, összesített hatástényező és idézettség) minimum 50%-os teljesítése
 • Előadói szintű angol nyelvtudás
 • Bizonyított témavezetői tevékenység (min 5 MSc szintnek megfelelő hallgató sikeres témavezetése)
 • Bizonyított aktív publikációs tevékenység az elmúlt 3 évre vonatkozóan
 • Bizonyított sikeres pályázati tevékenység (lezárt és/vagy megnyert pályázatok témavezetőként)
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.
Előnyt jelent
 • Befejezett és/vagy folyamatban lévő PhD témavezetés
 • Második vagy további idegen nyelv(ek) ismerete
 • Témavezetett hallgatói által elért tudományos eredmények (TDK, OTDK)
 • Megjelent szabadalmak
 • Szervetlen kémiai technológia és/vagy energiatermelés/energiatárolás szakterületek ismerete
 • Önálló munkavégzés
 • Tantárgy előadói, kialakítási, továbbfejlesztési készség
 • Hallgatók kutatómunkájának irányítására való készség
 • Kutatási projektvezetési készség
 • Jó kommunikációs és szervezőkészség
 • Problémamegoldó készség
 • Kutatási eredmények önálló értékelése, összefoglalása és nemzetközileg elismert publikálása
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolata, illetve utalás arra, hogy a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket az Egyetemhez már korábban benyújtott, fellelhetők és érvényesnek tekinthetők
 • Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait - az egyetemi intranet útján - az Egyetem polgárai közül a tanszék munkatársai harmadik személyként megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. december 5.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet 22. ajtó.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló által megbízott Szakértő Bizottság bírálja és értékeli.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. december 14.
Egyéb információ
 • A pályázatot elektronikus úton Szabó Gabriella részére, a gbszabo@mail.bme.hu email címre is kérjük benyújtani a tárgyban feltüntetve a munkakör megnevezését. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • egyetemi docens, vegyészmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása