állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Óbudai Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Tudományos dékánhelyettes
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Tudományos dékánhelyettes
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozott időre, 2024.11.30.-ig szól.
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17.
 • A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • a) a karon folyó kutatási-fejlesztési munka koordinálásával kapcsolatos kari szintű teendők ellátása, az ügyintézés felügyelete, irányítása és ellenőrzése, b) a kar nemzetközi kapcsolatrendszerének koordinálása, nemzetközi ügyintézés felügyelete, irányítása és ellenőrzése, c) kari tudományos továbbképzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, d) a kar publikációs tevékenységére vonatkozó javaslattétel (a dékán és a Kari Tanács felé) a megvalósítás koordinálása, fejlesztése, éves értékelése, e) a tudományos diákköri tevékenység egyetemi kari szintű felügyelete, f) kari kutatási tevékenység koordinálása, g) a Kar nemzetközi tudományos kapcsolatrendszerének koordinálása, fejlesztése, felsőoktatási intézményi kapcsolatok kezelése, h) bel- és külföldi tanulmányutak, konferenciák és konferencia részvétel koordinálása, i) a hatáskörébe tartozó kari szintű pályázati és fejlesztési tevékenység koordinálása, j) kapcsolattartás a magyar tudományos élet szakterületileg releváns képviselőivel, k) a kar informatikai rendszerének fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kidolgozása, végrehajtásának szervezése, l) az Egyetem szabályzataiban meghatározott módon és körben aláírási, kiadmányozási és utalványozási jogkör gyakorlása, m minden olyan feladat, amivel a dékán megbízza.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • PhD, természettudomány vagy villamosmérnöki tudomány területen,
 • • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • • dékánhelyettesi - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • • felsőoktatásban oktatási tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • kutatóintézetben kutatással altöltött munkaviszony - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • PhD végzettség természettudományok, fizikai tudományok területen
 • • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • • Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 • • Annak igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • külföldön, angol nyelvterületen, kutatómunkával, kutatási szakterületen eltöltött idő - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes szakmai önéletrajz.
 • • Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
 • • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)
 • • A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
 • • A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos elképzelések, tervek.
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.
 • A beosztás betölthetőségének időpontja:
 • A beosztás legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Doberdó utca 6/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KVK 552/2020 , valamint a beosztás megnevezését: tudományos dékánhelyettes.
 • és
 • • Elektronikus úton Tóth Anita Boglárka részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • OE honlap - 2020. február 26.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a fenti e-mail címre és postai úton/személyesen 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség (Tóth Anita Boglárka 666-5677). A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Kovács Levente rektor nevére címezni.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 26.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása