állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Debreceni Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Általános Orvostudományi Kar
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Tudományos munkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tudományos munkatárs
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 2021.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A GINOP-2.3.2-15-2016-00006 jelű "Új molekuláris mechanizmusok diagnosztikus és terápiás célpontok metabolikus és kardiovaszkuláris kórképekben" című projekthez kapcsolódóan a munkacsoport tagjaként önálló projekt kidolgozása és kísérleti munka és/vagy bioinformatikai analízis végzése, betanulás után önállóan a molekuláris sejtbiológia területén a munkacsoportvezető vezetése mellett és vele konzultálva. A szakirodalom követése, részvétel cikkek, pályázatok, beszámolók készítésében és írásában. Heti rendszerességgel konzultáció a munkacsoportvezetővel. Részvétel hazai és külföldi konferenciákon, tanulmányutakon.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, biológus vagy biomérnök vagy biotechnológia vagy molekuláris biológus vagy klinikai laboratóriumi kutató MSc diploma,
 • • doktori fokozat
 • • kutatói gyakorlat, mely idő alatt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeres publikált
 • • alkalmasság önálló kutatómunka végzésére, mind egyénileg, mind csoportos kutatás keretében
 • • angol nyelvből szerzett legalább középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
 • • képesség a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítésére
 • • hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közleményekkel alátámasztott tudományos tevékenységet folytat
 • • felhasználói szintű számítógépes ismeret (Microsoft Office programok használata)
 • • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel)
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • molekuláris és sejtbiológiai gyakorlat és bioinformatikai ismeretek
 • • magasabb szintű nyelvismeret
 • • bioinformatikai rendszerek ismerete
 • Elvárt kompetenciák:
 • • önálló, proaktív munkavégzés,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • fényképes szakmai önéletrajz
 • • iskolai végzettséget, idegennyelvtudás igazoló okiratok másolata
 • • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására.
 • • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 23.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Kunkli-Halmos Judit részére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4086/2020. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Kunkli-Halmos Judit részére a halmos.judit@med.unideb.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatról az intézet vezetője dönt.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 26.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Debreceni Egyetem honlapja - 2020. március 7.
 • • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2020. március 7.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 7.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása